Pravila nogometne igre Živjo, Nogomet

Pravila nogometne igre Živjo, Nogomet

 1. Splošno o tekmovanju

"ŽIVJO, NOGOMET" je vseslovensko rekreativno tekmovanje v malem nogometu.

V skladu s temi pravili Pivovarna Laško Union, Pivovarniška 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »organizator«), organizira športno rekreativno tekmovanje v malem nogometu (v nadaljevanju: »ŽIVJO, NOGOMET«). Izvajalec turnirjev, v imenu organizatorja je Agencija 101, Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana.

Namen turnirjev v malem nogometu imenovanih »ŽIVJO, NOGOMET« je vzpodbujanje in promocija rekreativnega udejstvovanja v športnih dejavnostih, zlasti malega nogometa.

 1. Sistem in pravila tekmovanja

Tekmovanje sestavlja 10 regionalnih turnirjev in 1 zaključni turnir. Ekipe se med seboj pomerijo na izločanje do končnega zmagovalca. Na zaključni turnir se uvrsti 10 ekip – prvouvrščene ekipe iz vsakega posameznega regionalnega turnirja.

V primeru, da iz kakršnega koli razloga vseh regionalnih turnirjev ne bo mogoče izvesti, se lahko regionalni turnirji pomaknejo na katerikoli drug termin, ki ga določi organizator in o tem obvesti sodelujoče ekipe na internetni strani www.zivjo-nogomet.si. Smiselno enako velja tudi za zaključni turnir.

Sistem tekmovanja je 5+1, ekipam pa je dovoljeno opravljanje t.i. letečih menjav. Najkasneje na dan turnirja mora vodja ekipe organizatorju predložiti seznam največ 12 nogometašev, ki bodo v posamičnem krogu nastopali za njihovo moštvo.

Ena tekma je dolga 2 x 12 minut. Organizator si pridržuje pravico tudi spremeniti igralni čas tekme. Čas se ob krajših prekinitvah ne ustavlja, če pride do pričakovane daljše prekinitve pa lahko glavni sodnik čas vseeno ustavi.

Tekmovalni sistem bo določen na podlagi števila prijavljenih ekip. Če je število ekip enako 16 ali več, se odigra tekmovanje s skupinami in nato sledijo izločilni boji.

Tekme se bodo igrale z odbojno žogo velikosti 5.

V primeru izenačenega števila osvojenih točk po zaključku ligaškega tekmovanja o dveh višje uvrščenem moštvu odloča medsebojno rezultatsko razmerje (med izenačenimi moštvi), šele nato pa boljša razlika v doseženih/prejetih zadetkih na splošno.

Uvrstitve se določajo v tem vrstnem redu: 1. izidi medsebojnih tekem, 2. razlika v zadetkih v medsebojnih tekmah, 3. skupna razlika zadetkov v vseh odigranih tekmah, 4. količnik danih in prejetih zadetkov v vseh odigranih tekmah v rednem času (šestmetrovke ob neodločenih rezultatih ne štejejo), 5. žreb.

Igralec, ki je izključen po prejemu drugega rumenega kartona, ne more več sodelovati v igri v tekočem obračunu in ima prepoved nastopa tudi na naslednji tekmi. Neposredni rdeči karton pomeni takojšnjo izključitev na tekmi in prepoved igranja na najmanj eni od naslednjih tekem. S koliko tekmami prepovedi je kaznovan igralec, odloči posebna disciplinska komisija, ki jo sestavljajo trije (3) predstavniki organizatorja tekmovanja.

Disciplinska komisija odreja disciplinske kazni in lahko odloči, da izključeni igralec ne sme nastopiti na več naslednjih tekmah, odvisno od narave oziroma teže storjenega prekrška. Po izključitvi igralca njegova ekipa igra največ 2 minuti brez enega člana. Po največ dveh minutah oziroma takoj, ko njegova ekipa prejme zadetek, izključenega nogometaša nadomesti drug igralec. Izključeni igralec ne sme sodelovati pri izvajanju kazenskih strelov.

V tekmovanju akumuliranih prekrškov ni.

 1. Prijava in sestava ekip

Posamezno ekipo sestavlja najmanj 6 in največ 12 igralcev.

Pravico nastopa na turnirjih "Živjo, nogomet" imajo vse osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, starejši od 16 let ne glede na spol, ki sprejmejo ta pravila.

Član posamezne ekipe, ki ne sprejme teh pravil na način, določen v samih pravilih, ne sme sodelovati.

Posamezni ekipi in njenim članom (kar velja za vsakega izmed članov) ne omejujemo število nastopov na posameznih regionalnih turnirjih. Velja le, da ima zmagovalna ekipa regionalnega turnirja pravico do nastopa na zgolj na enem regionalnem turnirju in velja, da imata ekipi, ki sta na regionalnem turnirju zasedli 2. in 3. mesto pravico do nastopa na še enem turnirju. V primeru, da se ekipa oziroma član ekipe, ki je že zmagala (ali zasedla 2. ali 3. mesto) na posameznem regionalnem turnirju, ponovno prijavi na drug regionalni turnir, se ekipi oziroma članu prepove sodelovanje.

Igralci na turnirju, v katerikoli njegovi fazi, nastopajo na lastno odgovornost, in morajo spoštovati vsa športna, moralna in etična načela, za katerimi stoji svetovna nogometna organizacija (FIFA).

S prijavo na tekmovanje vsi člani ekipe sprejemajo ta pravila, kar potrdi vsak član osebno s podpisom izjave ob registraciji na dan posameznega turnirja.

Vsaka posamezna prijavljena ekipa se lahko poimenuje. Ime ekipe je lahko sestavljeno zgolj iz besed in številk. Ime ekipe ne sme biti žaljivo ali kakor koli drugače spodbujati k neenakopravnosti, nestrpnosti, nasilju ali biti v nasprotju s pravili fair playa. Prav tako ime ekipe ne sme vsebovati besed ali številk, ki bi pomenile oglaševanje ali kakršnokoli drugo obliko prikritega oglaševanja, skladno z veljavno zakonodajo. Ime ekipe ne sme vsebovati besed ali številk, ki bi pomenile kršitev moralnih in materialnih avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, po veljavni pozitivni zakonodaji.

Ekipa z imenom, ki krši določbe prejšnjega odstavka teh pravil, mora na poziv organizatorja nemudoma spremeniti ime ekipe in ga uskladiti z določbami prejšnjega odstavka teh pravil. V primeru, da ekipa po pozivu organizatorja, ne spremeni in uskladi imena ekipe, ima organizator diskrecijsko pravico, da tej ekipi sam določi ime pod katerim bo bila prijavljena in tekmovala. V primeru, da ekipa ne spoštuje odločitve organizatorja glede njenega imena, ima organizator pravico tej ekipi prepovedati sodelovanje na turnirju. Odločitev glede imena posamezne ekipe, lahko organizator sprejme že ob samemu sprejemu prijave ali kadarkoli v katerikoli fazi.

Odločitev organizatorja glede nepravilnosti oziroma določitvi imena ekipe in prepovedi sodelovanja na turnirju, je dokončna in jo mora ekipa spoštovati.

 1. Postopek Prijave

Prijave

Prijave ekip na regionalne turnirje so mogoče do zapolnitve prostih mest oz. do konca roka za prijavo na posamezni turnir. Termini in točni roki za prijavo na turnirje so objavljeni na spletni strani www.zivjo-nogomet.si. Prioriteta prijav ekip se določi glede na trenutek, ko organizator prejeme prijavo posamezne ekipe.

Prijave potekajo prek maila prijave@zivjo-nogomet.si in po telefonu.

Ekipo prijavi eden od članov ekipe. Prijavitelj sporoči ime ekipe, kraj, iz katerega ekipa prihaja (lahko tudi kraj, iz katerega prihaja večina njenih članov), imena članov ekipe, rojstne podatke članov ekipe ter kontaktne podatke članov ekipe (e-naslov, telefonska številka).

Prijava ekipe se šteje za popolno, ko prijavitelj ekipe pošlje vse zahtevane podatke in poravna prijavnino.

Skrajni rok za prijavo in plačilo prijavnine za regionalni turnir je 2 dni pred turnirjem (četrtek, pred turnirjem do 20.00 ure).

Odjave

Prijavljena ekipa se lahko s turnirja odjavi s pisnim elektronskim sporočilom organizatorju na naslov prijave@zivjo-nogomet.si, kar mora storiti najkasneje 4 dni pred začetkom posameznega turnirja, na katerega se je prijavila oziroma kvalificirala (finalni turnir).

Ekipa, ki se na turnir prijavi manj kot 4 dni pred pričetkom posameznega regionalnega turnirja, nima možnosti odjave.

Prijavnine

Višina prijavnine znaša 30 € za ekipo. Ekipa mora prijavnino poravnati ob prijavi – plačilo prijavnine je pogoj za uspešen zaključek postopka prijave.

V primeru odjave ekipe denarno izplačilo oziroma vračilo prijavnine ni mogoče. Vplačana prijavnina se lahko prenese kot prijavnina za katerega od regionalnih turnirjev, ki še imajo prosta mesta za prijave, pod pogojem, da se ekipa pravočasno prijavi na takšen turnir. Ekipa to lahko stori s sporočilom organizatorju na naslov prijave@zivjo-nogomet.si.

 1. Registracija ekip na kraju turnirja

Vsak član ekipe se mora najkasneje 30 minut pred začetkom prve tekme posameznega turnirja osebno registrirati pri zapisnikarski mizi, pri čemer se morajo identificirati z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje) in podpisati izjavo o sprejemanju teh pravil in pogojev sodelovanja na turnirju. Posameznemu članu, ki se ne strinja s temi pravili in pogoji sodelovanja, organizator ne dovoli sodelovanja.

Ob ugotovitvi kršitve teh pravil lahko organizator ekipo pozove k spremembi sestave ekipe. Vsaka kršitev pravil se lahko kaznuje tudi z izločitvijo celotne ekipe iz tekmovanja. Takšna odločitev organizatorja je dokončna.

 1. Nagrade

Organizator za 3 najboljše ekipe na posameznem turnirju in na zaključnem turnirju "Živjo, Nogiomet" zagotovi nagrade.

Regionalni turnirji:

 • Prva nagrada
  300 EUR in 10 platojev piva Union
 • Druga nagrada
  150 EUR in 5 platojev piva Union
 • Tretja nagrada
  100 EUR in 3 platoje piva Union

Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo.

Zaključni turnir:

Zmagovalna ekipa (za vsakega igralca): ogled ene izmed tekme UEFA Champions League 2018/19, kar vključuje vstopnico za tekmo, pot do kraja tekme in nazaj, nočitev z zajtrkom.

Vrednost glavne nagrade znaša 2.000 EUR za celotno ekipo Podeljene nagrade za zmagovalno ekipo ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo in so izražene v bruto vrednosti.

Upravičenost do nagrade

Nagrade se nanašajo na ekipo in se sorazmerno delijo med člane v ekipi, ki so nastopili na turnirju. Do glavne nagrade finalnega turnirja (ogled tekme UEFA Champions League 2018/19) so upravičeni člani zmagovalne ekipe.

Prevzem nagrad

Ekipe, ki so upravičene do nagrad na regionalnih turnirjih lahko nagrade prevzamejo po zaključenem turnirju, na lokaciji turnirja

Zmagovalna ekipa v finalnem turnirju, ki je upravičena do nagrade, mora v roku 10 dni po razglasitvi rezultata na finalnem turnirju organizatorju sporočiti svoje osebne podatke in davčno številko,

V primeru, da nagrajenec v zgoraj postavljenem roku ne posreduje vseh v prejšnjem odstavku teh pravil navedenih podatkov, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje.Organizator bo od bruto vrednosti nagrade za zmagovalno ekipo na finalnem turnirju (led ene izmed tekme UEFA Champions League 2018/19 za zmagovalno ekipo) odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 1. Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje spletnih strani www.zivjo-nogomet.si ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanja, vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja na turnirjih, vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Vsak član ekipe sodelujoče na turnirjih ''Živjo, Nogomet'' soglaša in izrecno dovoljuje, da organizator in družba Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška 2, 1000 Ljubljana, obdelujeta zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004 s spremembami) za namene izvedbe oziroma organizacije turnirja ''Živjo, Nogomet'' in namene obveščanja o nagradah (zlasti dovoljujejo objavo rezultatov v katerikoli fazi turnirja skupaj z zbranimi osebnimi podatki na spletni strani www.zivjo-nogomet.si ter za namene neposrednega oglaševanja in trženja produktov s stramo družbe Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška 2, 1000 Ljubljana. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Vsak član ekipe s prevzemom nagrade soglaša, da se njegovi podatki objavijo v medijih obveščanja.

Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za zgoraj navedene namene.

Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer po elektronski pošti na naslov info@zivjo-nogomet.si ali pisno na naslov organizatorja.

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali izvedbene narave, vzroki na strani javnosti ter drugi vzroki. O vseh spremembah in novostih glede turnirjev "Živjo, nogomet" bo organizator sodelujoče člane ekip obveščal z objavami na spletnem mestu www.zivjo-nogomet.si.

Ta pravila so dostopna na spletnih straneh www.zivjo-nogomet.si, prav tako bodo izročena posameznemu članu sodelujoče ekipe na dan posameznega turnirja v pisni obliki. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na elektronski naslov organizatorja info@zivjo-nogomet.si.

Za predmetna pravila velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale v zvezi s predmetnimi pravili ali izvedbo turnirja ''Živjo, nogomet'', je pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, dne 26. 7. 2017
Pivovarna Laško Union d.o.o.